AFKORTINGEN

 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

RMC Regionaal Meld en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten

BPR Burger Participatie Raad

ISD Intergemeentelijke Sociale Dienst

WWB Wet Werk en Bijstand

WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Nugger Niet Uitkeringsgerechtigde

ABW Algemene Bijstand Wet

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

IBN Intergrale Bedrijven Noordoost-Brabant

WSW Wet Sociale Werkvoorziening

WW Wet Werkloosheidvoorziening

UWV Uitvoering Werknemers Verzekeringen

Wajong Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten

WIA Wet en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

GGZ Geestelijke Gezondheid Zorg

WIJ Wet Investering in Jongeren

WWNV Wet Werken Naar Vermogen

WGS Wet Gemeentelijke Schuldverlening

MEE Meedenken Meegaan Meedoen

CAK Centraal Administratie Kantoor

WTCG Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken

WI Wet Inburgering

ROC Regionaal opleiding Centrum

VAVO Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs

SDV Stichting Door en Voor

Voor meer informatie: info@pgmill.nl