Over Ons

Samen sterker door samen te werken

Het PGM is een formeel adviesorgaan van de gemeente Mill en Sint Hubert en overlegt minimaal twee keer per jaar met de verantwoordelijke wethouder. Het PGM werkt nauw samen met het platform verkeer van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Daarnaast werkt het PGM samen met zorg- woon- en dagbestedings-instellingen in de gemeente, Dorps- en wijkraden, Platform verkeer, de seniorenorganisaties, de Zonnebloem, Sociom, en sportvereniging Hart in Actie. De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)  is daarbij belangrijk gezamenlijk belang.

Er wordt ook samengewerkt met de platforms gehandicapten in het Land van Cuijk. Deze samenwerking zal worden verdiept en versterkt, met als doel te komen tot een slagvaardig Platform Gehandicapten in het Land van Cuijk.

Meisje op speeltoestel

WAT DOET HET PGM?

  • Het opsporen van knelpunten, wensen en behoeften op gebied van wonen, bereikbaarheid en gebruik van openbare gebouwen, openbaar vervoer, verkeer, cultuur, sport en ontspanning.

  • Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op bovengenoemde activiteiten.

  • Het behartigen van belangen van de doelgroep.

  • Het kritisch volgen van bestaand gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.

  • Het bevorderen van overleg tussen diverse organisaties, verenigingen en instellingen binnen onze gemeente en daarbuiten.

  • Het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie aan de doelgroep en aan organisaties en instellingen.

HOE DOET HET PGM DAT?

Het Platform richt zich actief op de Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Uitgankelijkheid (BTBU) van openbare gebouwen en de leefomgeving. Het Platform neemt zelf initiatieven en doet onderzoek op dit terrein.

Het Platform adviseert de gemeente en bijvoorbeeld ondernemers:
• Over het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen
• Over bestemmingsplannen en verkeersmaatregelen
• Over parkeervoorzieningen en openbare verlichting

Image

Download de folder

Image
Downloaden

Contact en informatie

Secretariaat: Mario Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill

Het PGM is telefonisch bereikbaar via voorzitter Guus Fonteijn.

06-22 55 24 27
info@pgmill.nl

Wie zijn wij?

Platform Gehandicaptenbeleid Mill is een stichting, opgericht op 8 februari 1995 om de belangen te behartigen van en voor personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap en/of beperking.

DOELSTELLING

Het PGM heeft als doel het bevorderen van het welzijn van mensen met een beperking in de gemeente Mill en Sint Hubert en het participeren in de samenleving. P.G.M. tracht dit doel te bereiken door:

  • Algemene belangenbehartiging van de doelgroep (zowel individueel als collectief)
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de lokale overheid inzake beleidsbepaling en beleidsuitvoering (door gesprekspartner te zijn van de gemeente).

BESTUUR VAN DE STICHTING EN DE WERKGROEP

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen:

Guus FonteijnVoorzitter
Mario PetersSecretaris
VacaturePenningmeester

DE WERKGROEP

Het PGM heeft voor een werkwijze gekozen waarbij een aantal vrijwilligers uit de gemeente Mill en Sint Hubert samen met het bestuur het beleid bepaald en uitvoert. Momenteel bestaat de werkgroep uit vijf personen:

Mientje Smits
Drina van der Linden
Ans Cornelissen
Henk Kuppen
Richard Arts
Guus Nooijen